Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public -partea I


Racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public art 1-25

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, hotarare nr. 90/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 12/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Proiectarea lucrarilor pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public se realizeaza de catre persoane autorizate sau atestate potrivit legii.
(2) Executarea lucrarilor de racordare se realizeaza de catre sau sub supravegherea electricienilor autorizati potrivit legii.
(3) Verificarea activitatilor prevazute la alin. (1) si (2) se face de catre persoane autorizate sau atestate potrivit legii.

Art. 3
Tarifele de emitere a avizelor tehnice de racordare si tarifele de racordare practicate de operatorii economici se aproba de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Art. 4
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 4 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003.

Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, 2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 12/02/2008

l
Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Prin prezentul regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, denumit in continuare regulament, se stabilesc etapele si procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 2
Prezentul regulament se aplica raporturilor dintre operatorii de retele sau alti detinatori de retele electrice de interes public si:
a) utilizatorii care solicita racordarea la reteaua electrica a unui loc de producere sau de consum nou;
b) utilizatorii care solicita modificarea instalatiei prin care este racordat la retea un loc de producere sau de consum existent;
c) utilizatorii la ale caror locuri de producere sau consum existente se modifica elementele tehnice energetice ori administrative, caracteristice acestora.

Art. 3
In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1.

Capitolul II – Solicitarea racordarii la retelele electrice

Art. 4
(1) Operatorul de retea aproba racordarea la reteaua electrica prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv ori temporar;
b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.
(2) Se solicita operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare prin care s-a aprobat racordarea unui loc de producere sau de consum si, dupa caz, inlocuirea sau modificarea instalatiei de racordare in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, care necesita depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
b) modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale unui loc de producere sau de consum existent fata de situatia pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare, fara depasirea puterii aprobate prin acesta;
c) modificarea instalatiei de racordare realizata pentru un loc de producere sau de consum existent, fara cresterea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului.

Art. 5
(1) Se considera dezvoltare din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, necesit�nd un spor de putere, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) dezvoltarea activitatii unui producator prin montarea de generatoare noi, inlocuirea unor generatoare existente cu altele av�nd putere instalata mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente;
b) dezvoltarea activitatii unui consumator, respectiv cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, dotarea suplimentara etc. sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii;
c) dezvoltarea unui operator de distributie existent sau a altui detinator de retea electrica de interes public.
(2) Se considera modificare a unor elemente de natura tehnica in instalatia de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) modificarea naturii, structurii si/sau a caracteristicilor generatoarelor;
b) racordarea de catre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a unui alt utilizator;
c) reducerea puterii absorbite de un consumator in urma separarii unui alt consumator racordat initial la instalatia sa.
(3) Se considera modificare a unor elemente de natura administrativa, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum si fara modificarea unor elemente de natura tehnica, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) schimbarea denumirii unui utilizator sau a datelor de identificare a locului de producere sau de consum din motive administrative;
b) schimbarea titularului locului de producere sau de consum prin preluarea obiectivului de la locul de producere sau de consum respectiv prin cumparare, mostenire etc.
(4) Modificarea instalatiei de racordare, fara modificarea puterii aprobate pentru un loc de producere sau de consum existent, se poate produce atunci când se solicita:
a) modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;
b) modificarea punctului de masurare;
c) cresterea gradului de continuitate a alimentarii asigurat de instalatia de racordare;
d) conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun modificarea sau inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice sau montarea de elemente noi.

Art. 6
(1) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri mai mari de 50 MVA se adreseaza de catre solicitanti operatorului de transport.
(2) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri de p�na la 50 MVA inclusiv, in functie de amplasarea acestora, se adreseaza de catre solicitanti, dupa caz:
a) operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice in zona respectiva;
b) altor persoane care detin o retea electrica de interes public sau care era existenta la data intrarii in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare se adreseaza operatorului de retea la care este racordat solicitantul.

Capitolul III – Etapele procesului de racordare la retelele electrice

Art. 7
Pentru realizarea racordarii unui utilizator la reteaua electrica de interes public se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape:
a) etapa preliminara de documentare si informare a viitorului utilizator;
b) depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
c) emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare;
d) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator;
e) incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant si realizarea instalatiei de racordare la reteaua electrica; punerea in functiune a instalatiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Sectiunea1 – Etapa preliminara de documentare si informare a viitorului utilizator

Art. 8
(1) Utilizatorul poate solicita operatorului de retea informatii privind conditiile si posibilitatile de realizare a racordarii la retea a unui loc de producere sau de consum, prezent�nd datele caracteristice ale acestuia.
(2) La solicitarea prevazuta la alin. (1), operatorul de retea ofera solicitantilor informatii generale privind:
a) necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament sau a elaborarii unui studiu de solutie, daca este cazul; in aceasta situatie se indica procedurile care se aplica, etapele care se parcurg, documentatia si datele necesare;
b) posibilitatile de racordare la reteaua proprie a instalatiilor aferente locului de producere sau de consum;
c) etapele procesului de racordare la retea si durata estimata a fiecareia dintre acestea, corelat cu specificul si datele energetice ale locului de producere sau de consum;
d) actiunile pe care trebuie sa le intreprinda utilizatorul, respectiv operatorul de retea, si documentele aferente necesare, specifice fiecarei etape a procesului de racordare;
e) tarifele in vigoare practicate de operatorul de retea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare si temeiul legal al acestora.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) se transmit solicitantului in scris, gratuit, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii scrise a acestuia.

Sectiunea2 – Depunerea cererii de racordare si a documentatiei pentru obtinerea avizului tehnic de racordare

Art. 9
(1) Cererea de racordare sau de actualizare a avizului tehnic de racordare se face pentru fiecare loc de producere sau de consum, indiferent de perioada solicitata si de marimea puterii produse sau absorbite, potrivit situatiilor prevazute la art. 4 si 5.
(2) Utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitarii avizului tehnic de racordare sau a actualizarii acestuia, dupa caz, inainte de a incepe executarea instalatiei de utilizare care urmeaza sa fie racordata la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.
(3) In cazul modificarii unor elemente de natura administrativa, conform prevederilor art. 5 alin. (3), solicitarea actualizarii avizului tehnic de racordare se face in termen de maximum 6 luni de la data producerii modificarii. In acest interval de timp avizul tehnic de racordare emis pentru locul de producere/consum respectiv isi mentine valabilitatea.
(4) Operatorii de distributie care sunt concesionari ai serviciului public de distributie a energiei electrice solicita operatorului de transport si de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare, in cazurile in care:
a) cresterea puterii absorbite conduce fie la depasirea puterii aprobate, necesitând marirea capacitatii statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem, fie la realizarea sau amplificarea unei statii de transformare de 110/MT kV, racordata, intr-o statie de transformare apartin�nd operatorului de transport si de sistem;
b) se retehnologizeaza linii de 110 kV si/sau statii de transformare de 110 kV/MT kV, care au cel putin un punct de racordare in instalatiile apartin�nd operatorului de transport si de sistem;
c) este necesara realizarea unor linii electrice de distributie noi, racordate in statiile operatorului de transport si de sistem.

Art. 10
(1) Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea, potrivit art. 6, dupa cum urmeaza:
a) direct;
b) prin imputernicit legal;
c) prin proiectant de specialitate;
d) prin furnizor.
(2) Cererea si documentatia anexata acesteia se depun direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea.

Art. 11
Cererea de racordare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
b) tipul instalatiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicita racordarea: generatoare, instalatii de distributie, instalatii consumatoare etc.;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevazuta a fi evacuata sau consumata si evolutia acesteia;
d) eventuale indicatii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia;
e) declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;

f) lista documentelor care compun documentatia anexata cererii, conform art. 12.

Art. 12
(1) Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentatia anexata cererii de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. In functie de categoria de utilizator, documentatia va cuprinde, dupa caz:
a) avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv;
b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat;
c) datele tehnice si energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competenta;
d) certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in copie;
e) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de producere/consum;

f) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente;
g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;
h) autorizatia de construire a obiectivului, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia.
(2) Pentru un loc de producere sau de consum existent, documentatia anexata cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare cuprinde ultimul aviz tehnic de racordare obtinut anterior, la care se adauga, dupa caz:
a) documentele mentionate la alin. (1), in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1);
b) descrierea modificarilor de natura tehnica fata de situatia anterioara, in cazurile prevazute la art. 5 alin. (2);
c) in copie, actele doveditoare ale incadrarii in una dintre cele doua situatii prevazute la art. 5 alin. (3);
d) expunerea problemei a carei rezolvare impune modificarea instalatiei de racordare si documente care sa sustina aceasta cerere, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (4).
(3) In documentatie se specifica, dupa caz, cerintele privind continuitatea alimentarii in punctul de delimitare, pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica.

Art. 13
Cererea de racordare va fi in mod obligatoriu semnata si de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului, daca aceasta a fost intocmita de catre un proiectant de specialitate sau de catre un furnizor.

Art. 14
(1) Solutia de racordare se stabileste de catre operatorul de retea prin fisa de solutie sau studiu de solutie, dupa caz, in conformitate cu prevederile reglementarilor emise de autoritatile competente.
(2) Cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie sunt incluse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.
(3) Studiul de solutie se elaboreaza de catre operatorul de retea si se plateste de solicitant. Costurile pentru realizarea studiului de solutie se stabilesc de operatorul de retea pe baza de deviz, respectându-se principiile liberei concurente.
(4) Termenul de elaborare a unui studiu de solutie, de la data depunerii datelor complete, este de maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere/consum la o retea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o luna pentru racordarea la o retea de medie sau de joasa tensiune.
(5) Utilizatorul trebuie sa opteze pentru una dintre variantele de solutie stabilite in studiu si sa isi exprime optiunea in scris intr-un interval de maximum doua luni.
(6) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (5), solutia de racordare prevazuta in studiu nu se mai considera valabila.
(7) O solutie de racordare este valabila numai daca a fost confirmata printr-un aviz tehnic de racordare si acesta este valabil la rândul sau in conditiile prezentului regulament.

Art. 15
(1) Operatorul de retea va colabora cu utilizatorii pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare la reteaua electrica din punct de vedere tehnic si economic, tinând seama de:
a) interesele justificate ale utilizatorului care solicita racordarea;
b) cerintele tehnice privind utilizarea, functionarea si siguranta retelei electrice;
c) necesitatea mentinerii calitatii serviciului de transport sau de distributie prestat pentru toti utilizatorii din zona.
(2) In baza prevederilor alin. (1), un utilizator nu se poate prevala de dreptul lui legal de acces la retea pentru ca racordarea sa se faca la o anumita tensiune nominala sau intr-un anumit punct al retelei, cel mai avantajos pentru el din punct de vedere economic, daca acest lucru afecteaza siguranta Sistemului electroenergetic national (SEN) prin nerespectarea normelor tehnice, respectiv afecteaza conditiile economice sau calitatea serviciului de transport/distributie al/a energiei electrice prestat de operatorul de retea pentru toti utilizatorii racordati la retea, prin nerespectarea standardelor de performanta.

Art. 16
(1) Pentru racordarea prin linie electrica directa a unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la o retea apartinând unei persoane fizice sau juridice diferite de operatorul de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice in zona geografica in care este amplasata reteaua respectiva, este necesar acordul acestuia din urma. In cazul altui titular de licenta de distributie sau al unei societati comerciale administrator de parc industrial, constituit in conditiile legii, pentru racordarea unui utilizator in zona atribuita prin licenta, respectiv in incinta parcului industrial, acordul precizat este necesar numai daca racordarea conduce la depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare emis anterior titularului de licenta sau societatii administrator de parc industrial de catre operatorul de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice in zona geografica.
(2) Cererea si obtinerea acordului prevazut la alin. (1) revin detinatorului retelei la care se solicita racordarea.
(3) Acordul prevazut la alin. (1) consta in actualizarea avizului tehnic de racordare emis de operatorul de retea detinatorului retelei la care urmeaza sa fie racordat noul utilizator.
(4) Operatorul de retea poate refuza sa dea acordul solicitat in conditiile alin. (1) numai in cazul in care ofera o solutie de racordare la reteaua proprie in conditii tehnice si economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordarii.
(5) Pentru racordarea unui loc de producere sau de consum pe barele de 110 kV sau de medie tensiune ale statiilor sale de transformare, operatorul de transport si de sistem trebuie sa obtina acordul operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice in zona geografica in care este amplasata statia respectiva.
(6) Modul de colaborare dintre factorii implicati in racordarea unui loc de producere sau de consum prin linie directa, conform prevederilor prezentului articol, se reglementeaza prin procedura aprobata prin ordin al autoritatii competente.

Art. 17
(1) Operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem vor colabora pentru avizarea studiului de solutie si pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare:
a) in cazul locurilor de producere cu puteri instalate mai mari de 10 MW, racordate la reteaua electrica de distributie;
b) in cazul locurilor de consum racordate la reteaua electrica de distributie cu tensiunea de 110 kV;
c) in cazul locurilor de producere sau de consum care se racordeaza pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem.
(2) Colaborarea dintre operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem, in conditiile prevederilor alin. (1) si ale art. 9 alin. (4), se realizeaza in conformitate cu reglementarile emise de autoritatile competente.

Sectiunea3 – Emiterea avizului tehnic de racordare

Art. 18
Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.

Art. 19
(1) Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile de producere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.
(2) Detinatorii de retele electrice de interes public, altii decât operatorii de retea, precum si persoanele care detin o retea electrica ce era existenta la data intrarii in vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, emit avize tehnice de racordare unor solicitanti numai dupa actualizarea de catre operatorul de retea, in prealabil, a avizului tehnic de racordare propriu conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) si ale art. 16.

Art. 20
(1) In termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa si transmite solicitantului factura de plata a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare.
(2) In cazul in care constata ca documentatia este incompleta, operatorul de retea va comunica in scris solicitantului, in cadrul termenului prevazut la alin. (1), necesitatea completarii, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refacute si dând toate informatiile necesare in acest scop.
(3) Operatorul de retea poate cere solicitantului date suplimentare, conform prevederilor alin. (2), numai in cazuri justificate.
(4) Documentatia este considerata completa dupa refacerea ei conform prevederilor alin. (2) si dupa achitarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.
(5) Durata necesara solicitantului pentru completarea documentatiei se considera suplimentara duratei reglementate de emitere a ofertei de racordare, respectiv a avizului tehnic de racordare.

Art. 21
(1) Operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita solicitantului avizul tehnic de racordare, in maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea documentatiei complete depuse de utilizator.
(2) In cazul modificarii unor elemente de natura administrativa, conform prevederilor art. 5 alin. (3), actualizarea avizului tehnic de racordare se face in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de catre utilizator.
(3) Pentru cazurile in care emiterea avizului tehnic de racordare la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune se face pe baza unui studiu de solutie, termenul prevazut la alin. (1) se reduce la maximum 10 zile calendaristice.
(4) In situatiile in care emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de distributie se face cu consultarea operatorului de transport si de sistem, termenul reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de distributie se prelungeste pâna la primirea punctului de vedere al acestuia, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice.
(5) La termenele prevazute la alin. (1), (2) si (3) se adauga, dupa caz, termenele prevazute pentru elaborarea studiilor de solutie, conform prevederilor art. 14 alin. (4).

Art. 22
(1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in cadrul termenului prevazut la art. 20 alin. (1), imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in urmatoarele situatii:
a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare;
b) nu a fost respectat avizul de amplasament, respectiv obiectivul prevazut la locul de producere/consum este amplasat in zona de protectie sau de siguranta a retelei electrice, si nu sunt indeplinite conditiile de coexistenta a instalatiilor operatorului de retea cu obiectivul respectiv.
(2) Conditiile de emitere a avizelor de amplasament se reglementeaza de catre autoritatea competenta.

Art. 23
(1) Avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de retea contine conditiile tehnico-economice de racordare la retea, respectiv, dupa caz, urmatoarele:
a) puterea aprobata pentru racordare si evolutia acesteia;
b) descrierea solutiei de racordare, care include lucrarile pentru realizarea racordarii, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare si a lucrarilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau intarirea retelei electrice in amonte de punctul de racordare, impuse de realizarea sau de modificarea instalatiei de racordare respective;
c) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare;
d) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;
e) datele de inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii;

f) tariful de racordare;
g) nivelul de continuitate a alimentarii asigurat de reteaua electrica in punctul de delimitare;
h) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia;
i) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie;
j) cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica;
k) obligatia incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN;
l) cerinte pentru echipamentele principale de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;
m) cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare care servesc la stabilirea contravalorii serviciului de transport sau de distributie prestat utilizatorului de catre operatorul de retea;
n) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
o) alte conditii, in functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului.
(2) Pentru avizele tehnice de racordare operatorul de retea este obligat sa respecte un continut-cadru, in functie de categoria de utilizator, conform reglementarilor autoritatii competente.

Art. 24
In cazul deteriorarii sau pierderii avizului tehnic de racordare de catre utilizator, la cererea acestuia, operatorul de retea este obligat sa emita un duplicat in termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

Art. 25
Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare si emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta.