Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public-partea II


Racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public-partea II-art.26-51

Art. 26
(1) Locul si, dupa caz, numarul punctelor de delimitare se stabilesc de comun acord de catre operatorul de retea si utilizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) La stabilirea punctului de delimitare se vor avea in vedere:
a) tipul instalatiei: de transport, de distributie sau de utilizare;
b) limita de proprietate asupra terenurilor, evitându-se cât mai mult posibil amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului;
c) racordarea in perspectiva a noi utilizatori la instalatia de racordare.
(3) Punctul de delimitare va fi stabilit astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula, de catre operatorul de retea; ca exceptie, cazurile particulare se rezolva prin reglementare a autoritatii competente pentru racordare prin linie directa.
(4) In cazul in care, la cererea si cu acceptul utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalatiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul se va angaja juridic, prin incheierea unui contract de superficie si inscrierea acestuia in cartea funciara, ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate in beneficiul lui si amplasate pe proprietatea sa, dar care apartin operatorului de retea, ori pentru racordarea altor utilizatori din instalatiile in cauza si se va obliga sa transmita aceste obligatii si succesorilor proprietari ai imobilelor respective.
(5) De drepturile rezultate in conditiile alin. (4) pentru operatorul de retea beneficiaza si succesorii legali ai acestuia.
(6) In cazul in care, la cererea utilizatorului, punctul de delimitare se stabileste in amonte de limita de proprietate, utilizatorul devine detinatorul unei retele electrice amplasate pe proprietatea publica sau a tertilor si are responsabilitatea:
a) de a obtine de la detinatorii terenurilor dreptul de uz si de servitute asupra proprietatilor acestora, pentru executarea lucrarilor necesare realizarii retelei electrice, pentru asigurarea functionarii normale a acesteia, precum si pentru realizarea reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare;
b) de a asigura exploatarea si mentenanta instalatiilor proprii in conformitate cu normele in vigoare, numai cu personal calificat si autorizat conform prevederilor reglementarilor Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si autoritatii competente, respectiv prin operatori economici atestati conform legii;
c) de a realiza o functionare a retelei electrice in conditii de siguranta pentru oameni si/sau animale, fiind direct raspunzator, in conditiile legii, de producerea unor incidente sau accidente si de urmarile acestora.
(7) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. c), primul utilizator va primi din partea urmatorilor utilizatori racordati in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare o compensatie baneasca. Valoarea acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, in baza unei metodologii aprobate de autoritatea competenta.
(8) Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si altele) trebuie sa permita realizarea separarii vizibile a instalatiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorului.
(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare pentru locuinte individuale, ansambluri sau zone de locuinte nou-construite, precum si alte aspecte privind racordarea acestora la reteaua electrica de distributie sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 27
Schimbarea punctului de delimitare se poate face, cu respectarea prevederilor legale, prin modificarea dreptului de proprietate asupra unor capacitati energetice ale operatorului de retea sau ale utilizatorului, in conditiile prevazute de reglementarile autoritatii competente.

Art. 28
(1) Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de minimum 25 de ani de la data emiterii. Aceasta se prelungeste automat p�na la aparitia unor modificari ale datelor care au stat la baza emiterii sau actualizarii lui.
(2) Pentru consumatorii temporari perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este perioada de valabilitate a autorizatiei de construire sau perioada de valabilitate a aprobarii autoritatilor legale si pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare.

Art. 29
(1) Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a) expira perioada pentru care a fost emis;
b) se modifica datele locului de producere sau de consum ori ale utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu), care au stat la baza emiterii lui;
c) avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;
d) in termen de 6 luni de la emitere, pentru utilizatorii care se racordeaza la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare si pentru locurile de producere cu putere totala instalata mai mare de 10 MW, respectiv 3 luni de la emitere, pentru utilizatorii racordati la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune, daca nu a fost achitat tariful de racordare si nu a fost incheiat contractul de racordare sau, dupa caz, contractul pentru transportul, distributia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica.
(2) Operatorul de retea poate prelungi cel mult o data cu inca 6 luni, respectiv 3 luni, dupa caz, termenele prevazute la alin. (1) lit. d), daca nu s-au modificat datele care au stat la baza emiterii avizului tehnic de racordare, iar solutia si tariful de racordare stabilite sunt in continuare valabile.

Sectiunea4 – Incheierea contractului de racordare

Art. 30
(1) Dupa primirea ofertei de racordare, exprimata prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare. Cererea va fi in mod obligatoriu semnata de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesara incheierea unui contract de racordare in cazurile in care nu se executa lucrari noi sau modificari ale instalatiilor de racordare existente.

Art. 31
Pentru realizarea racordarii, utilizatorii achita operatorului de retea, detinator al retelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competenta.

Art. 32
Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a) copia avizului tehnic de racordare;
b) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, daca este cazul;
c) autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie;
d) acordurile proprietarilor terenului, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare (numai in cazurile in care instalatia de racordare este destinata in exclusivitate racordarii unui singur loc de producere sau de consum).

Art. 33
In urma indeplinirii cerintelor prevazute la art. 32, operatorul de retea are obligatia sa propuna utilizatorului proiectul de contract de racordare, in termen de maximum 10 zile calendaristice.

Art. 34
(1) In cazul in care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum, sunt necesare lucrari de modificare ori deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului de retea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se vor face de catre operatorul de retea ca titular de investitie, pe cheltuiala utilizatorului, conform reglementarilor autoritatii competente, anterior incheierii contractului de racordare.
(2) In cazul in care lucrarile de deviere sunt conditionate de realizarea instalatiei de racordare, cele doua categorii de lucrari se vor corela prin etapizari corespunzatoare care vor fi prevazute in contractul de racordare.
(3) Din lucrarile pentru eliberarea unor amplasamente nu rezulta capacitati energetice noi.
(4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, utilizatorul care a generat mutarea are obligatia:
a) de a obtine in numele operatorului de retea, de la detinatorii terenurilor noilor amplasamente, accept scris sau contract de v�nzare-cumparare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice deviate;
b) sa suporte eventualele despagubiri ale detinatorilor terenurilor noilor amplasamente rezultate in conditiile lit. a);
c) de a obtine pe baza documentatiilor intocmite de catre elaboratorul studiului de deviere sau de mutare toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru lucrarea de deviere sau de mutare;
d) de a incheia cu operatorul de retea contractul pentru eliberarea amplasamentului sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta.

Art. 35
Dupa incheierea contractului de racordare si in conditiile prevazute in acesta, operatorul de retea solutioneaza toate problemele legate de realizarea racordarii la reteaua electrica, respectiv asigura: proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiei de racordare, inclusiv realizarea in instalatiile din amonte de punctul de racordare a tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea capacitatii necesare in vederea preluarii consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare.

Sectiunea5 – Contractarea si executarea lucrarilor, receptionarea si punerea in functiune a instalatiilor de racordare

Art. 36
Pentru racordarea utilizatorilor la reteaua electrica se executa, dupa caz, urmatoarele categorii de lucrari:
a) lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii unui utilizator;
b) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare;
c) lucrari pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare.

Art. 37
(1) Realizarea lucrarilor din categoria prevazuta la art. 36 lit. a) se face de catre operatorul de retea si pe cheltuiala acestuia, in conformitate cu reglementarile legale. In cazurile speciale prevazute in reglementarile emise de autoritatile competente, pentru lucrari destinate racordarii unui loc de producere sau destinate in exclusivitate ori in proportie de peste 60% racordarii unui loc de consum, costurile sunt suportate si de catre utilizator. Modul si cota de participare a partilor la suportarea costurilor in cazurile speciale se reglementeaza de autoritatea competenta.
(2) Daca lucrarile din categoria prevazuta la art. 36 lit. a), necesare pentru racordarea unui utilizator, nu sunt prevazute in programul de investitii al operatorului de retea si nu exista posibilitatea realizarii lor corelate cu instalatia de racordare pâna la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, operatorul de retea comunica acest lucru utilizatorului in oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informându-l cu privire la termenele posibile de realizare a lucrarilor respective.
(3) Informatia prevazuta la alin. (2) va fi furnizata utilizatorului inca din prima etapa a procesului de racordare, conform prevederilor art. 8, intotdeauna c�nd acest lucru este posibil.
(4) In conditiile prevazute la alin. (2), utilizatorul poate opta pentru una dintre urmatoarele variante:
a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de productie sau de consum respectiv;
b) amânarea realizarii obiectivului pe amplasamentul locului de productie sau de consum respectiv pâna la data indicata de operatorul de retea ca termen pentru asigurarea in amonte de punctul de racordare a conditiilor care sa permita racordarea;
c) suportarea costurilor lucrarilor de intarire a retelei in amonte de punctul de racordare;
d) acceptarea unei alte solutii oferite de operatorul de retea.
(5) Cheltuielile efectuate de utilizator in conditiile prevazute la alin. (4) lit. c) i se returneaza acestuia de catre operatorul de retea printr-o modalitate convenita intre parti.

Art. 38
(1) Operatorul de retea poate executa lucrarile din categoriile prevazute la art. 36 lit. a) si b) cu personal propriu, daca detine atestat, sau atribuie contractul de achizitie publica pentru executare de lucrari unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
(2) Contractul de lucrari având ca obiect executia lucrarilor din categoria prevazuta la art. 36 lit. b) se poate incheia de catre operatorul de retea si cu un anumit proiectant sau constructor atestat, ales de catre utilizator, care cere, in scris, in mod expres acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), tariful de racordare perceput de operatorul de retea se va recalcula in mod corespunzator, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul sau constructorul pe care acesta l-a ales.
(4) Lucrarile din categoria prevazuta la art. 36 lit. b), respectiv instalatia de racordare, inclusiv in cazurile prevazute la alin. (2), se executa de catre un operator economic atestat numai dupa incheierea cu operatorul de retea a contractului de executie.
(5) Intrucât costurile lucrarilor instalatiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de retea, ci de un utilizator, prin tariful de racordare, se considera ca in acest caz contractarea executiei in conditiile prevazute la alin. (2) nu intra in contradictie cu prevederile legislatiei in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Art. 39
Realizarea lucrarilor din categoria corespunzatoare art. 36 lit. c) este in responsabilitatea utilizatorului si se face pe cheltuiala lui.

Art. 40
(1) Receptionarea instalatiilor rezultate in urma lucrarilor prevazute la art. 36 lit. b) si punerea lor in functiune se realizeaza in conformitate cu normele in vigoare pentru aceste operatiuni, aferente lucrarilor proprii ale operatorului de retea.
(2) Aceste instalatii ramân in patrimoniul operatorului de retea si vor putea fi folosite pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (7).

Sectiunea6 – Punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare

Art. 41
(1) Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face, cu respectarea termenului prevazut in contractul de racordare, dupa depunerea de catre utilizator sau de imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia si, dupa caz, incheierea conventiei de exploatare si a contractului pentru transportul, distributia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor in vigoare.
(2) Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;
b) procesele-verbale care confirma efectuarea verificarilor si receptiei la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare, buletine de incercari si altele asemenea.
(3) Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, si urmatoarele documente:
a) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;
b) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea.
(4) In cazul in care operatorul de retea a solicitat expertizarea instalatiei de utilizare, documentatia tehnica va cuprinde si rapoartele de expertiza elaborate de organisme de expertiza sau de experti atestati in conditiile legii.
(5) La cererea operatorului de retea, utilizatorul are obligatia de a comanda expertiza prevazuta la alin. (4) si de a suporta costul acesteia. Daca raportul de expertiza atesta faptul ca instalatia de utilizare era corespunzatoare sau daca expertiza ceruta este suplimentara verificarilor prevazute de norme, costul expertizei va fi suportat de catre operatorul de retea.

Art. 42
(1) Operatorii de retea si detinatorii de capacitati energetice racordate la retelele electrice de interes public au obligatia sa asigure exploatarea si mentenanta instalatiilor proprii in conformitate cu normele in vigoare, numai cu personal calificat si autorizat conform reglementarilor emise de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de autoritatile competente, respectiv prin operatori economici atestati conform legii.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) se vor asigura cu personal propriu sau prin incheierea de contracte cu terti.

Capitolul IV – Contraventii

Art. 43
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) racordarea unei instalatii electrice a unui utilizator de catre operatorul de retea fara aviz tehnic de racordare emis;
b) punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor cu incalcarea prevederilor art. 41;
c) nerespectarea de catre operatorul de retea a tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare stabilite de autoritatea competenta;
d) nerespectarea de catre un operator economic atestat pentru executie de lucrari de instalatii electrice a obligatiilor prevazute la art. 38 alin. (4);
e) nerespectarea de catre operatorul de retea a obligatiilor prevazute la art. 37 alin. (2), art. 47 si 48;

f) nerespectarea de catre operatorul de retea a termenelor prevazute la art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1-4), art. 22 alin. (1), art. 24 si 33;
g) nesolicitarea modificarii avizului tehnic de racordare de catre utilizator, in cazurile prevazute de art. 4 alin (2) lit. a) si b).

Art. 44
(1) Contraventiile prevazute la art. 43 lit. a)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv de la 25.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
(2) Contraventiile prevazute la art. 43 lit. e)-g) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1000 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv de la 20.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.

Art. 45
Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre reprezentanti imputerniciti ai autoritatii competente.

Art. 46
Contraventiilor prevazute la art. 43 si 44 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul V – Dispozitii finale

Art. 47
(1) Operatorii de retea isi vor organiza activitatea privind racordarea utilizatorilor la retea pe baza procedurilor proprii, potrivit prezentului regulament, astfel incât aceasta sa se desfasoare operativ, cu minimum de deplasari din partea solicitantilor.
(2) Operatorii de retea vor organiza un sistem de informare a solicitantilor privind procesul de racordare la retelele electrice, prin publicare pe pagina web, in presa si prin afisare la sediile administrative si la centrele de relatii cu clientii de extrase din procedurile proprii, precizând cum, când si cui trebuie sa se adreseze pentru obtinerea avizului tehnic de racordare, ce documente trebuie sa anexeze la cerere, tarifele percepute, lista proiectantilor si executantilor atestati, precum si alte informatii privind procesul de racordare.
(3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, operatorii de retea vor modifica, completa si transmite la autoritatea competenta procedurile prevazute la alin. (1).

Art. 48
(1) La cerere, operatorii de retea vor pune la dispozitie utilizatorilor spre consultare documentatia folosita la fundamentarea solutiei de racordare.
(2) Datele tehnice prevazute la alin. (1) au caracter de confidentialitate.

Art. 49
Eventualele divergente care apar intre detinatorii de retea si utilizatori in timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la retelele electrice, neconciliate la nivelul operatorilor de retea conform procedurilor proprii, se solutioneaza de autoritatea competenta.

Art. 50
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

Art. 51
Pâna la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, autoritatea competenta va elabora, modifica, completa si/sau aproba, dupa caz, reglementarile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament – TERMENI SI NOTIUNI folosite in Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
# actualizare (a unui aviz tehnic de racordare) – actiunea prin care operatorul de retea inlocuieste avizul tehnic de racordare emis pentru un loc de producere/consum, corel�ndu-i continutul cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci c�nd ele se modifica fata de cele anterioare, care au fost avute in vedere la emiterea avizului;
# amonte, aval – notiunile asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;
# aviz de amplasament – raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la indeplinirea conditiilor de coexistenta a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului;
# aviz tehnic de racordare – avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate in cerere;
# bransament – instalatie de racordare la joasa tensiune;
# capacitate (de transport/distributie) a retelelor electrice – incarcarea maxima (A sau kVA) in conditii de dimensionare si functionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice in punctele de delimitare;
# cerere de racordare – documentul prin care se solicita accesul la reteaua electrica si emiterea avizului tehnic de racordare;
# consumator temporar – consumatorul care utilizeaza energie electrica pentru o perioada de timp, in general mai scurta de un an, aprobata de autoritatile competente, in scopul construirii, repararii sau amenajarii unor obiective, precum si pentru organizarea sau desfasurarea unor activitati ocazionale in locuri de consum diferite;
# contract de executie – contractul incheiat intre operatorul de retea si executantul desemnat in conditiile legii, pentru realizarea instalatiei de racordare;
# contract de racordare – contractul incheiat intre operatorul de retea si utilizator, având ca obiect racordarea instalatiei de utilizare a utilizatorului la reteaua electrica a operatorului prin realizarea instalatiei de racordare stabilite in avizul tehnic de racordare;
# contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta – contractul prin care un operator de retea se angajeaza sa devieze, sa mute, sa modifice sau sa intareasca instalatiile sale existente pe un teren pe care urmeaza a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajeaza sa achite operatorului de retea costul lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta a retelelor electrice cu obiectivul respectiv;
# conventie de exploatare – actul juridic incheiat intre operatorul de retea si un utilizator, prin care se precizeaza aspectele legate de delimitarea instalatiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventii in caz de incidente etc.;
# executant – persoana fizica sau juridica ce obtine de la autoritatile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrari in instalatiile electrice;
# fisa de solutie – documentatia tehnica in care se stabileste si se propune solutia de racordare la retea a unui utilizator, atunci c�nd aceasta este unica si evidenta, si care contine un minim de elemente si de date ale retelei si utilizatorului, prin care se justifica solutia propusa;
# generator (electric) – aparatul, masina sau instalatia care serveste la producerea energiei electrice folosind energie de o alta forma;
# obiectiv (energetic) – ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat sa produca, sa consume, sa transporte sau sa distribuie energie electrica;
# operator de retea – dupa caz, operatorul de transport si de sistem, un operator de distributie sau un alt detinator de retea electrica de interes public;
# proiectant de specialitate – persoana fizica autorizata in domeniu sau persoana juridica atestata in domeniu, potrivit legii;
# punct de delimitare – locul in care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de instalatiile operatorului de retea;
# punct de masurare – locul de racordare a transformatoarelor de masurare sau la care sunt conectate aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice tranzactionate;
# punct de racordare (la reteaua electrica) – punctul fizic din reteaua electrica la care se racordeaza un utilizator;
# putere aprobata – puterea activa (aparenta) maxima simultana pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrica, pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemneaza in avizul tehnic de racordare si este luata in considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv;
# putere instalata – puterea activa (aparenta) nominala indicata in documentatia tehnica a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este inscrisa pe placuta indicatoare sau care este indicata de fabricant;
# putere instalata totala – suma puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau de consum;
# racord – instalatia de racordare la medie si inalta tensiune;
# racordare – actiunea desfasurata de un detinator de retea electrica pentru realizarea unui racord sau bransament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau inlocuirea unui racord ori bransament la un loc de producere sau de consum existent;
# grup de masurare (a energiei electrice) – ansamblul format din contor si transformatoarele de masurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
# instalatie de racordare – instalatia electrica realizata intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului. Instalatia de racordare cuprinde si grupul de masurare a energiei electrice, inclusiv in cazurile de exceptie, când punctul de masurare este diferit de punctul de delimitare;
# instalatie de utilizare – instalatia electrica a utilizatorului, in aval de punctul/punctele de delimitare; in cazul mai multor puncte de delimitare se considera o singura instalatie de utilizare, numai daca instalatiile din aval aferente fiecarui punct de delimitare sunt legate electric intre ele prin retele ale utilizatorului. Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasa tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singura instalatie de utilizare;
# licenta – actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, i se acorda acesteia permisiunea de exploatare comerciala a unor capacitati energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare sau de a presta servicii necesare functionarii coordonate a SEN, respectiv pietei de energie electrica;
# loc de consum – incinta sau zona in care se consuma, printr-o singura instalatie de utilizare, energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, dupa caz, in incinte sau in zone diferite ori in aceeasi incinta sau zona;
# loc de producere – incinta in care sunt amplasate instalatiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al retelei electrice;
# norme – standardele, codurile, regulamentele, reglementarile, instructiunile, prescriptiile energetice, hotarârile si alte acte normative, precum si contractele sau alte documente oficiale;
# SCADA – sistemul informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date pentru un proces tehnologic sau pentru o instalatie;
# solicitant – persoana fizica sau juridica, potential sau actual utilizator al retelei electrice, care solicita racordarea la reteaua electrica a unui loc de producere sau de consum, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru acel loc de producere sau de consum;
# spor de putere – puterea suplimentara fata de puterea aprobata prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau de consum existent si care a fost avuta in vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitatii instalatiei de racordare;
# studiu de solutie – documentatia tehnico-economica in care, pe baza datelor si cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizeaza si se propun variante rationale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru solutii de racordare la retea a instalatiei utilizatorului;
# tarif de emitere a avizului tehnic de racordare – tariful reglementat care reprezinta cheltuiala medie efectuata de un operator de retea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;
# tarif de racordare – tariful reglementat care reprezinta cheltuiala efectuata de un operator de retea pentru realizarea racordarii unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la reteaua electrica.

ANEXA Nr. 2 la regulament

Capitolul I – Principii pentru realizarea racordarii locuintelor individuale la reteaua electrica de distributie

Sectiunea1 – In zone in care exista retea electrica de interes public de joasa tensiune

Art. 1
Racordarea locuintelor se realizeaza in solutiile stabilite conform reglementarilor autoritatii competente si consemnate in avizele tehnice de racordare emise pentru fiecare locuinta.

Art. 2
Punctele de delimitare se stabilesc la bornele de iesire din contoare, montate la limita de proprietate sau, in conditiile art. 26 alin. (4) din regulament, pe proprietatea consumatorului, in exteriorul locuintei.

Art. 3
Pentru realizarea racordarii, fiecare consumator incheie contractul de racordare cu operatorul de retea1) si achita acestuia tariful de racordare.

1) Operatorul de retea care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice in zona.

Sectiunea2 – In zone in care nu exista retea electrica de interes public de joasa tensiune

Art. 4
(1) Realizarea retelei este finantata, de regula, de catre autoritatile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1), reteaua se realizeaza de catre autoritatea publica locala in calitate de titular de investitie si ramâne in patrimoniul acesteia.
(3) In conditiile prevazute la alin. (2), autoritatea publica locala incheie cu operatorul de retea1) un contract de comodat având drept obiect reteaua realizata, pe toata durata de viata a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine in stare de functionare pe costurile sale.
(4) Dupa incheierea contractului prevazut la alin. (3), pentru racordarea locuintelor individuale se parcurg aceleasi etape, cu aceleasi precizari, prevazute la art. 1-3.
(5) Operatorul de retea poate prelua cu justa despagubire capacitatile care constituie obiectul contractului de comodat, incheiat conform prevederilor alin. (3), oricând pe durata acestuia, in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art. 5
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 4, realizarea retelei poate fi finantata de unul dintre viitorii consumatori, individual sau ca imputernicit legal al unui grup de consumatori.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1) reteaua se realizeaza de catre operatorul de retea1) in regimul tarifului de racordare.
(3) Dupa realizarea retelei conform prevederilor alin. (2), pentru racordarea locuintelor individuale se parcurg aceleasi etape, cu aceleasi precizari, prevazute la art. 1-3.
(4) Consumatorul sau grupul de consumatori care a suportat costul retelei in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) primeste compensatie baneasca de la ceilalti consumatori care se racordeaza la reteaua realizata, in momentul racordarii acestora, conform art. 26 alin. (7) din regulament.

Capitolul II – Principii pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de distributie a blocurilor de locuinte

Art. 6
(1) Pe baza datelor prezentate de finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte privind puterile absorbite, individual si pe ansamblu, operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare pentru puterea totala necesara si in functie de care se dimensioneaza instalatia de racordare.
(2) Punctele de delimitare vor fi la bornele de iesire din contoare. Contoarele se monteaza centralizat, la parter sau pe palier.

Art. 7
(1) Instalatia de racordare se realizeaza de catre operatorul de retea1), in baza contractului de racordare incheiat cu finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte si a tarifului de racordare achitat de acesta. Finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte nu suporta costurile aferente realizarii masurarii individuale a energiei electrice si verificarii dosarului instalatiilor de utilizare individuale.
(2) Dupa realizarea instalatiei de racordare in conditiile prevazute la alin. (1), operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare fiecarui proprietar sau chirias al unui apartament, pentru puterea aprobata acestuia si care a fost avuta in vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru blocul respectiv, si pune sub tensiune instalatia de utilizare a acestuia. Fiecare proprietar suporta numai costurile aferente realizarii masurarii individuale a energiei electrice si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Art. 8
Finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte isi recupereaza cheltuielile aferente racordarii la retea, suportate in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1), din veniturile realizate prin v�nzarea si/sau inchirierea apartamentelor realizate, fara a mai fi perceputa plata altor compensatii nici de catre el si nici de catre viitorii utilizatori individuali.

Capitolul III – Principii pentru realizarea racordarii ansamblurilor (zonelor) rezidentiale2) la reteaua electrica de distributie

Art. 9
(1) Operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare finantatorului zonei rezidentiale pentru puterea totala necesara acesteia si in functie de care se dimensioneaza instalatia de racordare a zonei.
(2) Punctele de delimitare se propun de operatorul de retea si se stabilesc in functie de optiunea finantatorului:
a) la limitele de proprietate ale locuintelor din zona;
b) la punctul de racordare sau la un punct cuprins intre acesta si limitele de proprietate ale locuintelor din zona.
(3) In cazul in care se opteaza pentru varianta prevazuta la alin. (2) lit. a):
a) instalatia de racordare se realizeaza de catre operatorul de retea1) in baza contractului de racordare incheiat cu finantatorul ansamblului rezidential si a tarifului de racordare achitat de acesta. Finantatorul nu suporta costurile aferente realizarii masurarii individuale a energiei electrice si verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acesteia;
b) dupa realizarea instalatiei de racordare in conditiile prevazute la lit. a), operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare fiecarui proprietar sau chirias al unei resedinte din ansamblu, pentru puterea aprobata acestuia si care a fost avuta in vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru intregul ansamblu, si pune sub tensiune instalatia de utilizare respectiva. Fiecare proprietar suporta numai costurile aferente realizarii masurarii individuale a energiei electrice si verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acesteia.
(4) In cazul in care se opteaza pentru varianta prevazuta la alin. (2) lit. b):
a) instalatia de racordare se realizeaza de catre operatorul de retea1) in baza contractului de racordare incheiat cu finantatorul ansamblului rezidential si a tarifului de racordare achitat de acesta, corelat cu punctul de delimitare convenit;
b) finantatorul zonei rezidentiale, care realizeaza instalatiile din aval de punctul de delimitare pâna la limitele de proprietate ale locuintelor din zona, devine in acest caz proprietarul unei retele de distributie de interes public si acestuia ii revin, in aceasta calitate, toate obligatiile prevazute in prezentul regulament si in alte reglementari in ceea ce priveste asigurarea accesului la retea, exploatarea si mentenanta retelei etc. Imobilul respectiv devine purtator de sarcini, se inscrie in acest mod in cartea funciara si reteaua nu poate fi instrainata decidet cu conditia preluarii obligatiei de prestare a serviciului de distributie de catre viitorul proprietar;
c) in conditiile prevazute la lit. b), finantatorul ansamblului rezidential va constitui o entitate proprie care va asigura exploatarea tehnica si comerciala a retelei electrice de distributie conform reglementarilor in vigoare si va asigura serviciul de distributie, obtinând in acest scop toate avizele, atestatele sau licentele prevazute de lege.

1) Operatorul de retea care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice in zona.
2) Aceleasi principii se aplica si in cazul parcurilor industriale, parcurilor stiintifice si tehnologice si zonelor libere, la care operatorul economic desemnat ca administrator are obligatii privind asigurarea utilitatilor.